พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลปากกราน

งานป้องกันฯ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2566

Visitors: 109,136