โครงการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน

ครัวเรือนในเขตตำบลปากกรานเข้าร่วมการคัดแยกขยะเปียกตั้งแต่ต้นทาง โดยแยกขยะเปียกในครัวเรือน

        

         

         

        

         

         

        

          

        

 

Visitors: 114,045