ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ลำดับ เรื่องประชาสัมพันธ์ วันที่
66 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 01/09/2564
65 ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน 28/06/2564
64 ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 3 09/06/2564
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 6 03/05/2564
62 ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 5 (อู่พี่ยอด) 26/04/2564
61 ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 3 30/03/2564
60 ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 13 18/03/2564
59 ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% 05/02/2564
58 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 05/02/2564
57 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 05/02/2564
56 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2564 05/02/2564
55 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 05/02/2564
54 ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 14/01/2564
 53 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 27/11/2563
52 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10/11/2563
51 ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 03/11/2563
 50 ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 03/11/2563
49 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/09/2563
48 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขอขยายระยะเวลาการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 14/06/2563
47 ประชาสัมพันธ์ ขอขยายระยะเวลาการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 14/06/2563
46 ประชาสัมพันธ์ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นายสมพิศ เพ็งพูล) 05/05/2563
45 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับให้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 03/04/2563
44 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25/03/2563
43 ประชาสัมพันธ์ แจ้งยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 25/02/2563
42 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  28/01/2563
41 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2563 08/01/2563
40 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2  8/01/2563
39 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 22/11/2563
38 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 5/11/2562
37  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30/09/2562 
36  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2562  1/03/2562 
35  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ปี 2562  1/02/2562 
34  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนันงานส่วนท้องถิ่น
9/07/2561   
33  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 11/04/2561
32  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 14/03/2561
31  การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13/03/2561 
30  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561
15/02/2561 
29  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสทืติกคอนกรีต ถนนสาย อย.ถ.107-01 ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/02/2561 
28  ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2,4,6,12
30/01/2561 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 12/01/2561
26 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 17/01/2561
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 15/12/2560
24  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
1/12/2560
23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 15/11/2560
22  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 12/10/2560
21  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถัง เหล็ก   พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 10 19/10/2560
20  ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน พ.ศ.2561 02/10/2560
19 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) 29/09/2560
18 ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่   พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ 5 07/09/2560
17  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ 11 05/09/2560
16 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ   สาธารณประโยชน์ หมู่ 5 18/07/2560
15  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน   คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) หมู่ที่ 10 16/05/2560
14 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560 7/02 /2560 
13  ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 01/10/2559
12  ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 01/10/2559
11 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 03/05/2559
10  เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙  22/01/2559
9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ 12/01/2559
8 เรื่อง วัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ 12/01/2559
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุ
23/11/2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

7/10/2558 

แผนการจัดหาพัสดุ

3/10/2558 
4

ประชาสัมพันธ์กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชํา ระ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจําปี ๒๕๕๙

-/10/2558
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
2

ประชาสัมพันธ์การแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 
1

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 
 
     
 
 
 
 
Visitors: 37,983