O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

5.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

6.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

9.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า  - ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

10.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

11.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

12.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา  22

13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

16.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17.การแจ้งขุดดิน

18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

19.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว

20.การแจ้งถมดิน

21.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา  39 ทวิ

22.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน

23.การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่

24.การรับชําระภาษีป้าย

25.การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

26.การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ

27.การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน

29.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

30.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)

31.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน

32.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

33.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

34.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

35.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

36.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย

37.คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 109,131