⇒ ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

                 รัฐธรรมนูญ

                 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

                 แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

                 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

                 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                 พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

                 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

                 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

                 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

                 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2561

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง การควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561

                 ข้อบัญญัติ อบต.ปากกราน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2561

 

 

Visitors: 109,129