หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

     ลักการบริหารงานบุคคล

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563                 
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564                  
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565                  
     หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565                         
     หลักเกณฑ์กำหนดวันลา มาสาย เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565         
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565                  
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565                  
     หลักเกณฑ์นโยบายสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565             

    ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     ระเบียบการบริหารงานบุคคล

     ประกาศหลักเกณฑ์                                                            

     รายงานประชุม จังหวัด                                                         

Visitors: 56,848