⇒ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    - เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     - เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   
   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร        
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566    
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2565   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2564   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล   
     - กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล   
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   
   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร         
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2565   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
  
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563   
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562   
     - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขและคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่2)2562   
     - แนวทางการปฏิบัติในการขอใช้บัญชี   
   การพัฒนาบุคลากร                 
     - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือ  พนักงานส่วนท้องถิ่น   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและอย่างเข้มพนักงงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562    
     - หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562    
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ.2561  
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     - หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล        
     - หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1/2566)  
     - หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2/2566)  
     - หลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน ประจำปี 2566   
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561   
 
    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
     - นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงด้านพัสดุ พ.ศ. 2563   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  พ.ศ. 2565   
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565   
 ...........................................................................................................................

ลักการบริหารงานบุคคล

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563                 
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564                  
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565                  
     หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565                         
     หลักเกณฑ์กำหนดวันลา มาสาย เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565         
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565                  
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565                  
     หลักเกณฑ์นโยบายสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565             

    ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     ระเบียบการบริหารงานบุคคล

     ประกาศหลักเกณฑ์                                                            

     รายงานประชุม จังหวัด                                                         

     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   

Visitors: 109,140