O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

 

  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

                                              เปิดไฟล์  PDF

 

  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับบุคคล)

                                              
                                               เปิดไฟล์ PDF

 

  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับหน่วยงาน)

                                              
                                               เปิดไฟล์ PDF
Visitors: 109,135