⇒ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร    
Visitors: 109,134