ข่าวประกาศ

 

ลำดับ ประกาศ  วันที่  
74 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน พ.ศ.2566 ฉบับปรับปรุง 10/11/2566
73 ประกาศ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 25/10/2566
72 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 01/02/2566 
71 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน พ.ศ.2566 01/02/2566
70

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องบัญชีรายชื่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565

08/11/2565
69

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องแจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 10 (สารวัตรเสวก)

08/11/2565
68

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566

03/10/2566
67

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปรงบประมาณ 2565

03/10/2565
66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 12 (โคกสาธารณะ)

27/09/2565
65

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง แจ้งขอหยุดจ่ายน้ำประปาบาดาลชั่วคราว หมู่ที่ 1

25/07/2565
64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565

01/07/2565
63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

01/04/2565
62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2565

01/04/2565
61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง มาตรการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01/04/2565
60

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

01/04/2565
59

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

06/10/2564
58

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

06/10/2564
57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปีงบประมาณ 2564

01/10/2564
56

ประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่ 1) ประประจำปีงบประมาณ 2565

01/10/2564
55

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564

01/10/2564
54

ประกาศ  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

29/09/2564
53

ประกาศยกย่อง เชิญชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำตำบลปากกราน ประจำปี 2564

27/09/2564
52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23/09/2564
51

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01/09/2564
50

ประกาศ เรื่องเลื่อนเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10

16/08/2564
49

ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

12/08/2564
48

ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

08/08/2564
47

ประกาศรายงานผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3

08/07/2564
46

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)ประจำปี 2564

01/07/2564
45

ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564

21/06/2564
44

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว หมู่ที่ 6

03/05/2564
43

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว หมู่ที่ 5 (อู่พี่ยอด)

26/04/2564
42

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

16/04/2564
41

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564

08/04/2564
40

ประกาศหยุะจ่ายน้ำชั่วคราว หมู่ที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

30/03/2564
39

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  หมู่ที่ 4  วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-11.00 น.

3/02/2564
38

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

19/01/2564
37

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

8/01/2564
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้าง

15/12/2563
35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากกราน

15/12/2563
34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในคลอง

15/12/2563
33

รายงานงบสถานะการเงินประจำปี 2563

14/12/2563
32

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15/10/2563
31

ประกาศมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2564

01/10/2563
30

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู สายถถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10

01/09/2563
29

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563

25/08/2563
28

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) 

15/05/2563
27

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

15/05/2563
26

ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

26/05/2563
25

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27/03/2563
24

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25/11/2562
23

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

25/10/2562
22

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21/10/2562
21

ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอย

01/10/2562
20

ประกาศมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2563

01/10/2562
19

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

12/07/2562
18

ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ107-02  สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ107-02 

1/07/2562
17

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

17/04/2562
16

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

14/01/2562
15

ประกาศเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2562

21/11/2561
14

ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

12/11/2561
13

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
12

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
11

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติกาาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ 

18/10/2561
10

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

 18/10/2561
9

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

1/10/2561
8

ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกกิจการบ้านเมืองที่ดี

1/10/2561
7

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

1/10/2561
6

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

1/10/2561
5

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1/10/2561
4

ประกาศการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๖๑

 1/08/2561
3

ประกาศเรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

31/01/2560
2

ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-01) หมู่ที่ 2,4,6,12

 -
1

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  29 ก.ย. 2560

 -
Visitors: 72,352