ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

                            

  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้  

                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
 
                      - แผ่นพับรักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัย ต้องป้องกัน AIDS
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                       - การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 
                       - มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนกันเถอะ
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออก
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคฉี่หนู
                       - ปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
                       - รู้จริง ป้องกัน ไข้หวัดนก
                       - แผ่นพับให้ความรู้และป้องกันโรคมือเท้าปาก
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคปอดบวม
                       - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
                       - ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
                       - ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
                       - ประชาสัมพันธ์ความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562
                       - การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                       - การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง"โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019"  
                       - หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
                       - ไวรัสโควิด 19 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ เช็กอาการตามนี้  
                       ป้องกันไวรัสโคโรนา ด้วย ล้าง เลี่ยง ลด  
                       - การจัดการลดและคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       - คู่มือปฏิบัติการ 3 ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน
                       - มาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

                     * ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560              

                     * ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561

                     * ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2561

                     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558

 

Visitors: 109,130