บุคลากร

 พนักงานส่วนตำบล

1.นางสาวโชติรส

คงสมโอษฐ์      

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

    

2.นางสาวสุนทรี

ศิริสวัสดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

   

3.นายสุพจน์

ศรีสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

4.นายณัฐพล

รักษพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

5.นางสาวฐาปณี

วงศ์ไพบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

6.นางกัญจาลักษณ์  

คุ้มกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   

7.นางสาวอารีญา

วันพนม

นิติกรปฏิบัติการ

   

8.นายกมล

สุขสมเนตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

   

9.นางสาววิภาดา

ผิวเกลี้ยง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

10.นางสุภาพร

ศิริกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

11.นางอนุรักษ์

บุรุษภาพ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

   

12.นางสาวพัชรี

ขันขจร

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

   

13.นายอุดมศักดิ์

อัมพวัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

   

14.นายธีรศานติ์

ธรรมโชติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   

15.นายธรรมนูญ

มีบุญญกิจ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   

16.นางสาวกุศลิน

อัตสาระ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   

17.นายสมชาย

โตสม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

18.นางวิศัลยา

เนื่องฤทธิ์

ข้าราชการครู คศ.๑

 

 

19.นางสาวณภาภัช

ไวยฉาย

ข้าราชการครู คศ.๑

 

 

20.นางจารุวรรณ

ขาวลาภ

ข้าราชการครู คศ.๑

   

                

21.นายจาตุรงค์

การะสิงห์

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย

   
         
   

 
 
 
 
 
Visitors: 29,664