บุคลากร

 พนักงานส่วนตำบล

1.นางสาวโชติรส

คงสมโอษฐ์      

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

    

2.นางสาวสุนทรี

ศิริสวัสดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

   

3.นายสุพจน์

ศรีสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

4.นายณัฐพล

รักษพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

5.นางสาวฐาปณี

วงศ์ไพบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

6.นางกัญจาลักษณ์  

คุ้มกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

   

7.นายกมล

สุขสมเนตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

   

8.นางสาววิภาดา

ผิวเกลี้ยง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

9.นางสุภาพร

ศิริกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

10.นางอนุรักษ์

บุรุษภาพ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

   

11.นางสาวพัชรี

ขันขจร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

   

12.นายอุดมศักดิ์

อัมพวัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

   

13.นายธีรศานติ์

ธรรมโชติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   

14.นายธรรมนูญ

มีบุญญกิจ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   

15.นายสมชาย

โตสม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

16.นายปฏิพัทธ์

ประสมเพชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   

17.นางวิศัลยา

เนื่องฤทธิ์

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก คศ.๑

 

 

18.นางสาวณภาภัช

ไวยฉาย

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก คศ.๑

 

 

19.นางจารุวรรณ

ขาวลาภ

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก คศ.๑

   

                

20.นายจาตุรงค์

การะสิงห์

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย

   
         
   

 
 
 
 
 
Visitors: 11,454