O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ( พ.ศ. 2567-2569)                  

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ( พ.ศ. 2567-2569)                     

       แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2567                           

       แผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2567                                    

       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2566                   

Visitors: 109,139