การถ่ายทอดความรู้ของพนักงานที่ได้ไปฝึกอบรม

การถ่ายทอดความรู้ที่ได้ฝึกอบรมให้แก่สมาชิกในองค์กร

ปีงบประมาณ 2562

 เรื่องหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 28 

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานการจัดการความรู้ (KM Report)

เรื่องหลักสูตรพัฒนาบุลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ระดับสามัญวิศวกร)

เรื่องหลักสูตรพัฒนาบุลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 4

คู่มือการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 70

 แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการองค์ความรู้

 

Visitors: 109,134