O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566     

      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565       

      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564       

      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                  

      ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2563               

      บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA ปี 2563          

      ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2562                

      บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA ปี 2562          

Visitors: 109,128