มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                  

       ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2562                

       บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA ปี 2562         

       ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2563               

       บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA ปี 2563        

      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565       

      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2566        

Visitors: 72,351