บุคลากร

 พนักงานส่วนตำบล

1.นางสาวโชติรส

คงสมโอษฐ์      

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

    

2.นางสาวสุนทรี

ศิริสวัสดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

   

3.นายสุพจน์

ศรีสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

4.นายณัฐพล

รักษพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

5.นางสาวฐาปณี

วงศ์ไพบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

6.นางกัญจาลักษณ์  

คุ้มกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   

7.นายกมล

สุขสมเนตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

   

8.นางสาววิภาดา

ผิวเกลี้ยง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

9.นางสาวณฐนน

จิรันธนาากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

10.นางอนุรักษ์

บุรุษภาพ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

   

11.นายมูฮำหมัดเตาฟิก

หว่าหลำ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

   

12. -ว่าง-

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

   

13.นายธีรศานติ์

ธรรมโชติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   

14.นายธรรมนูญ

มีบุญญกิจ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   

15.นายละเอียด

ไวยบท

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

   

16.-ว่าง-

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

17.นางสาวภูษิตา

กระจ่างแสง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   

18.นางวิศัลยา

เนื่องฤทธิ์

ข้าราชการครู คศ.๑

 

 

19.นางสาวณภาภัช

ไวยฉาย

ข้าราชการครู คศ.๑

 

 

20.นางจารุวรรณ

ขาวลาภ

ข้าราชการครู คศ.๑

   

                

21.นายจาตุรงค์

การะสิงห์

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย

   
         
   

 
 
 
 
 
Visitors: 39,322