ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปากกราน

 

แฟ้มข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

    แฟ้มที่ 1   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ม.7(1)

    แฟ้มที่ 2   สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2) 

    แฟ้มที่ 3   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ม.7(3)

    แฟ้มที่ 4   กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ม.7(4)

                รัฐธรรมนูญ

                กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

                แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

                พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

                พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

    แฟ้มที่ 5   ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ม.9(1)

                การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2561

                การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

                การควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561

                การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2561

    แฟ้มที่ 6   นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) ม.9(2)

                นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

                นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 2565

    แฟ้มที่ 7   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ม.9(3)

                แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

    แฟ้มที่ 8   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ม.9(3) 

                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    แฟ้มที่ 9   แผนดำเนินงาน ม.9(3)

                แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

                บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2563

                บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ประจำปี 2563

    แฟ้มที่ 10  แผนอัตรากำลัง ม.9(3)

                แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

                รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

                นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ปากกราน ประจำปีงบประมาณ 2563

                หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

                การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ปากกราน ประจำปีงบประมาณ 2563

                แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

    แฟ้มที่ 11  แผนการจัดหาพัสดุ ม.9(3)

                แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

                แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

                แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ณ วันที่ 31 มี.ค.2563)

    แฟ้มที่ 12  ประกาศผลการสอบราคา ม.9(3)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลปากกราน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

                ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ DLTV

                ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ่อบ่อบาดาล หมู่ 10 บ้านทุ่งปากกราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู

                ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    แฟ้มที่ 13  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.9(3)

                ประจำปีงบประมาณ 2561 

                ประจำปีงบประมาณ 2562

                                  ตุลาคม 61       พฤศจิกายน 61       ธันวาคม 61       มกราคม 62       กุมภาพันธ์ 62       มีนาคม 62
                                  เมษายน 62     พฤษภาคม 62        มิถุนายน 62      กรกฎาคม 62     สิงหาคม 62         กันยายน 62

                ประจำปีงบประมาณ 2563

                   รายเดือน   ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62       ธันวาคม 62       มกราคม 63       กุมภาพันธ์ 63       มีนาคม 63
                                  เมษายน 63     พฤษภาคม 63        มิถุนายน 63       กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63         กันยายน 63
                   รายงวด       งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)
                                    งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
                                    งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

                   รายปีงบประมาณ

                   - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                  ไตรมาส 1               ไตรมาส 2              ไตรมาส 3              ไตรมาส 4

                   ประจำปีงบประมาณ 2564

                            ตุลาคม 63       พฤศจิกายน 63       ธันวาคม 63       มกราคม 64       กุมภาพันธ์ 64       มีนาคม 64
                                         เมษายน 64      พฤษภาคม 64        มิถุนายน 64       กรกฎาคม 64    สิงหาคม 64         กันยายน 64

                         รายปีงบประมาณ

                                  - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                                ไตรมาส 1                   ไตรมาส 2                 ไตรมาส 3                  ไตรมาส 4

                       ประจำปีงบประมาณ 2565      

                    ตุลาคม 64       พฤศจิกายน 64       ธันวาคม 64       มกราคม 65       กุมภาพันธ์ 65      มีนาคม 65
                                     เมษายน 65      พฤษภาคม 65        มิถุนายน 65       กรกฎาคม 65     สิงหาคม 65        กันยายน 65
           รายปีงบประมาณ
                                  - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                               ไตรมาส 1                   ไตรมาส 2                   ไตรมาส 3                    ไตรมาส 4
 
                        ประจำปีงบประมาณ 2566               
               ตุลาคม 65    พฤศจิกายน 65     ธันวาคม 65     มกราคม 66     กุมภาพันธ์ 66     มีนาคม 66                   เมษายน 66    พฤษภาคม 66      มิถุนายน 66    กรกฎาคม 66     สิงหาคม 66      กันยายน 66
           - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                ไตรมาส 1       ไตรมาส 2       ไตรมาส 3        ไตรมาส 4

    แฟ้มที่ 14  งบแสดงฐานะทางการเงิน ม.9(3)

                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2559
                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2560
                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2561
                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2562
                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2563
                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2564
                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2565

    แฟ้มที่ 15  รายรับ-รายจ่าย ม.9(3)

                รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
                รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564
                    รายไตรมาส
                                    ไตรมาส 1         ไตรมาส 2         ไตรมาส 3         ไตรมาส  4

    แฟ้มที่ 16  รายงานการประชุมสภา ม.9(3)

                                   ประจำปี 2566

                                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

                                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

                                   

                                   ประจำปี 2565

                       ประกาศสภา อบต. ปากกราน  กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ ประจำปี 2565

                       ประกาศสภา อบต. ปากกราน  เรียกประชุมสภา ฯ  ประจำปี  2565

                       ประกาศสภา อบต. ปากกราน  เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ฯ ประจำปี 2565

                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2565  

                                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2565

                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

                                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2565

                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2565

                                  มัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565

                                   ประกาศรายงานการประชุมสภา ปี 65

                                   ประจำปี 2564

                   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

                   ประจำปี 2563

                   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
                   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
                   ประจำปี 2562
                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

                                   ประจำปี 2561

                                   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
                                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
                                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   

  แฟ้มที่ 17  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ม.9(3)

    แฟ้มที่ 18  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท. สถ. ม.9(3)

                  - รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สตง.

    แฟ้มที่ 19  รายงานการประเมิน LPA และ ITA ม.9(3)

                รายงานการประเมิน LPA

                   - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2560 
                   - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2561
                   - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2564 

                ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) 

                   - ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2562 
                   - บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA 

    แฟ้มที่ 20  ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน ม.9(3)

                รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561 
                รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562 
                รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564
                รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2566

    แฟ้มที่ 21  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ม.9(3)

                รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 2562
                รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564

    แฟ้มที่ 22  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ม.9(3)

                รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากกราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    แฟ้มที่ 23  สัญญาต่างๆ ม.9(3)

    แฟ้มที่ 24  มาตรการป้องกันทุจริตภาครัฐ 

                แผนปฏิบัติการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

                ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

                ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.๒๕๖๒

                ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563

                รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ประจำปี 2562

                รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563 

                คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

                ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

                รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๑

                รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒

                รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติทิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

    แฟ้มที่ 25  คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

                  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

                  คู่มือประชาชน 

                  คู่มือปฏิบัติงาน  

                         คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด

                         - คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง

                         - คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

    แฟ้มที่ 26   สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5) 

    แฟ้มที่ 27   สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)  

    แฟ้มที่ 28   มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)  

    แฟ้มที่ 29   ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) 

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการใช้บริการศูนย์ / ถาม - ตอบ

    แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

    สรุปผลความพึงพอใจ

    สถิติผู้เข้าใช้บริการ

          รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565

          รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564

          รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563        

              กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 

Visitors: 72,358